CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VXT COLLEGE TẦM NHÌN 2030

1. Sứ mệnh Trường CĐ Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.....

1. Sứ mệnh Trường CĐ Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.
2. Tầm nhìn Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ng , ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu